x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

Pliki do pobrania
 • Beneficjenci realizujący operacje w ramach PROW 2007-2013

  Beneficjenci realizujący operacje w ramach PROW 2007-2013 są zobowiazani do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji   <pobierz plik>

 • Formularz - Zestawienie faktur i dokumentów równoważnych
  Formularz - Zestawienie faktur i dokumentów równoważnych -pobierz plik
 • Księga wizualizacji znaku PROW 2007-2013

  Księga wizualizacji znaku PROW 2007-2013 <pobierz plik> .pdf oraz stanowisko MRiRW w sprawie stosowania logotypów <pobierz plik>

 • Przykładowy opis Faktury VAT lub innego dokumentu

  Przykładowy opis Faktury VAT lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej <pobierz plik>

 • Wzór umowy przynania pomocy - "Małe projekty":
 • Wniosek o zaliczkę

  Wniosek o zaliczkę - pobierz plik

  Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę - pobierz plik

  Formy gwarancji wraz z wykazem gwarantów - pobierz plik

 • Lokalne kryteria oceny operacji (karty oceny):
  Lokalne kryteria oceny operacji
  Uwaga - nastąpiły zmiany w kartach oceny operacji, zatwierdzone przez Radę Fundacji Biebrzańskiej w dniu 28.10.2013 r.
  .
  Obowiązujące katy oceny operacji według lokalnych kryteriów:


  1. "Małe projekty" - pobierz (wersja .pdf)
  2. "Odnowa i rozwój wsi" - pobierz (wersja .pdf)
  3. "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - pobierz (wersja .pdf)
  4. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - pobierz (wersja .pdf)
 • Lokalna Strategia Rozwoju obszaru działania Fundacji Biebrzańskiej
  LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU pobierz (wersja pdf)- aktualizacja strategii 15.05.2014 r.
 • Wniosek o przyznanie pomocy - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - dokumenty obowiązują od 19.01.2012 roku
 • Wniosek o przyznanie pomocy - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - dokumenty obowiązujące do 18.01.2012 roku:

  Dokumenty obowiązujące do 18.01.2012 roku:

   Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - pobierz plik

  Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz plik

  Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis – pobierz plik

  Oświadczenie Właściciela  lub współwłaściciela nieruchomości - pobierz plik

  Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy - pobierz plik 

  Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej - pobierz plik

  Ekonomiczny Plan Operacji (EPO) - pobierz plik

  Instrukcja wypełniania EPO - pobierz plik

  Wzór zapytania ofertowego - pobierz plik

 • Rozliczanie projektów – „Odnowa i rozwój wsi”

  UWAGA!
  Formularz wniosku o płatność w wersji 3z obowiązuje od dnia 3 października 2011 r. Beneficjentów składających wnioski o płatność do dnia 3 października br. obowiązuje dotychczasowy formularz wniosku.

  Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (do wersji 3z)  Uwaga!

  Formularz obowiązujący od dnia 17 maja 2010 r. do dnia 3 października 2011 r.:

  Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (do wersji 2z)

 • Rozliczanie projektów - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

  Rozliczanie projektów - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

  Wniosek o płatność - pobierz plik

  Instrukcja do Wniosku o płatność - pobierz plik


 • Rozliczanie projektów - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

  Rozliczanie projektów - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

  Formularz Wniosku o płatność - pobierz plik

  Instrukcja do wniosku o płatność - pobierz plik

  Załączniki do wniosku o płatność:

  Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego - pobierz plik

  Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność: pobierz plik

  Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia: pobierz plik

  Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji: pobierz plik


  Wcześniejsze wersje wniosku o płatność są dostępne do pobrania na stronie internetowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/wniosek-o-platnosc-plaszczowy-dla-dzialan-inwestycyjnych-tj-121-126-311-312-413-311-413-312-objetych-prow-2007-2013.html  


 • Akty prawne - rozporządzenia

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 8 lipca 2008r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 (tekst jednolity z późn. zm) pobierz plik

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.z 2010 r. Nr 129, poz. 867) - pobierz plik

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(z późn. zm.) – pobierz plik
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(z późn. zm.)pobierz plik
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013pobierz plik
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013pobierz plik
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(z późn. zm.) – pobierz plik

  Tutaj znajdziesz najczęściej zadawane pytania z odpowiedziami, dotyczące "małych projektów" oraz "odnowy i rozwoju wsi"- pobierz plik

  Informacje na temat działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - pobierz plik

  Informacje na temat działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"- pobierz plik 


  Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju -pobierz plik

 • Wniosek o przyznanie pomocy - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - dokumenty obowiązujące od dnia 08.06.2012 r.

  Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - dokumenty obowiązujące od dnia 08.06.2012 r.

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

  wersja Adobe Reader (.pdf),

  wersja Microsoft Excel do edycji (.xls), instrukcja do Wniosku - pobierz

  2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy:

  1). Ekonomiczny Plan Operacji , instrukcja do EPO - pobierz

  2). Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

  3). Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

  4). Wzór gwarancji - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

  Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnianie ww. formularza (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego - pobierz

 • Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznawana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
  Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznawana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - pobierz plik
 • Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych przez Beneficjentów
  Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych albo reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 126, 226, 311, 312, 413-311 i 413-312 PROW 2007-2013

  Beneficjentom działań:
  - 121 Modernizacja gospodarstw rolnych,
  - 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
  - 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych,
  - 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych,
  - 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  - 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
  - 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

  uprzejmie przypominamy o obowiązku (zgodnie z § 5 umowy przyznania pomocy), dotyczącym zamieszczania w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 50000 EURO, albo tablicy reklamowej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 500 000 EURO, wykonanej zgodnie zwarunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie po dniu zawarcia umowy przyznania pomocy, a jednocześnie nie później niż:

      - do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, albo
      - w dniu złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu,

  i jej eksponowania przez 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności albo w przypadku działania 126 - od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy.

  Niespełnienie powyższego zobowiązania może skutkować odmową wypłaty pomocy lub żądaniem jej zwrotu.

  Wzory tablic można znaleźć w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (str. 24, 26), która jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl (w zakładce: PROW 2007-2013/Działania informacyjne PROW).
 • Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
  Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - otwórz
  załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
  załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność
  załącznik nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
 • Ankieta monitorująca - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
  Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.
  Formularz ankiety
  Instrukcja wypełniania ankiety
 • Logotypy
  Fundacja Biebrzańska - pobierz plik (.jpg)
  Unia Europejska - pobierz plik (.jpg)
  PROW - pobierz plik (.jpg)
  Leader - pobierz plik (.jpg)
  Beneficjent zobowiązany jest do informowania o uzyskanym wsparciu ze środków UE zgodnie z zaleceniami zawartymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2007-2013
 • UWAGA !!! Wszystkie wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej ARiMR lub UMWP
  Informujemy wszystkich Beneficjentów, iż aktualne  formularze wniosków o przyznanie pomocy (oraz poprzednie wersje) w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz wnioski o płatność dostępne są również na stronach internetowych:

  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/wnioski-w-ramach-osi-4-leader-prow-2007-2013.html  

  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:  http://www.prow.wrotapodlasia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=161  
 • Broszura dla Beneficjentów działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
  Broszura dla Beneficjentów działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" opracowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - pobierz plik
 • Wniosek o przyznanie pomocy - Małe projekty - wersja 7z i wersje wcześniejsze

  .

  Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla małych projektów - wersja 7z <pobierz> oraz instrukcja do wniosku pobierz

  .

  .

  Wniosek o przyznanie pomocy, wersja 6z, Małe projekty:

  Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r.

  .

  Wniosek o przyznanie pomocy v.6z wprowadzono poprawki techniczne 18.04.2012 r.

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy v.6z    "Uwaga! Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów" - zmiany z dnia  02.11.2012

  Uwaga:

  W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie ustawa z 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U z 2012, poz. 577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji składając wraz z wnioskiem - Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

  Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

  .

  Wniosek o przyznanie pomocy, wersja 5z - Małe projekty - <pobierz plik>

  Instrukcja do wniosku (do wersji 5z) - <pobierz plik>


 • Wniosek o przyznanie pomocy - "Odnowa i rozwój wsi"


  .

  Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5 z)

  wersja Microsoft Excel do edycji (.xls),    wersja Adobe Reader (.pdf)

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (do wersji 5z)

  .

  .

  1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

  2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (do wersji 4z)

  UWAGA!
  Formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji 4z obowiązuje dla naborów, które rozpoczną się nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2012 r.

 • Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie koszty wraz z instrukcją wypełniania
  Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie koszty wraz z instrukcją wypełniania
 • Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji - Odnowa i rozwój wsi
  Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji

  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji

 • Ankieta monitorująca realizację operacji (dla operacji: "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki") - Odnowa i rozwój wsi

  Ankieta monitorująca realizację operacji (dla operacji: "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki")

  Instrukcja do ankiety monitorującej realizację operacji

 • Harmonogram naborów organizowanych przez Fundację Biebrzańską
  Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - pobierz plik
 • Zakres realizacji "Małych projektów"
  Zakres operacji, które mogą być realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działan Osi 3 ale przyczyniają sie do osiągnięcia celów tej osi - pobierz plik
 • Ankieta monitorująca realizację operacji w ramach "Małych projektów" składana w Urzędzie Marszałkowskim

  Ankieta monitorująca realizację operacji dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – tzw. „małe projekty” :

  Wypełniony formularz ankiety monitorującej należy złożyć do siedziby samorządu województwa, z którym została zawarta umowa przyznania pomocy, w terminie:

  1. dla osób fizycznych - pomiędzy 1 stycznia i 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej
  2. dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: najpóźniej do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została ostateczna płatność 
  Do pobrania:
  1. Ankieta monitorująca realizację operacji 
  2. Instrukcja do ankiety monitorującej realizacje operacji

 • Ankieta monitorująca realizację Lokalnej Strategii Rozwoju - składana w biurze Fundacji Biebrzańskiej

  Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną przez Beneficjenta z Instytucją Wdrażającą, zobowiązany jest on do przekazywania Fundacji Biebrzańskiej informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym celu została opracowana Ankieta monitorująca realizację operacji i wartości wskaźników produktu i rezultatu oraz Ankieta monitorująca wartości osiągniętych wskaźników rezultatu, na podstawie których określone zostaną osiągnięte wartości wskaźników produktu i rezultatu, a tym samym określany będzie stopień realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Ankieta jest składana przez Beneficjenta, który zrealizował i rozliczył projekt (otrzymał płatność ostateczną) - na wniosek Fundacji Biebrzańskiej.Dodatkowo, gdy Beneficjent składa po raz pierwszy ankietę monitorującą, powinien dołączyć do niej zdjęcia dokumentujące realizację operacji, które zostaną wykorzystane do informowania o zrealizowanych projektach (m.in. umieszczone na stronie internetowej Fundacji Biebrzańskiej).

  Do pobrania:

  1. Ankieta monitorująca realizację operacji i wartości osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu   wraz z instrukcją (pobierz) – ankieta składana na wniosek Fundacji Biebrzańskiej przez wszystkich Beneficjentów, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt. Ankietę składa się odrębnie dla każdego zrealizowanego projektu. W przypadku projektów inwestycyjnych ankieta składana jest na początku roku następującego po roku, w którym Beneficjent otrzymał płatność ostateczną. W przypadku projektów miękkich na początku kolejnego kwartału następującego po kwartale w którym nastąpiła wypłata środków finansowych.
  2. Ankieta monitorująca wartości osiągniętych wskaźników rezultatu   wraz z instrukcją (pobierz) – ankieta składana tylko przez Beneficjentów projektów inwestycyjnych, którzy po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu złożyli już ankietę monitorującą (z punktu 1), w której określili osiągnięte wartości wskaźników produktu i rezultatu dla roku w którym nastąpiła wypłata płatności ostatecznej. Powyższa ankieta służy do monitorowania wskaźników rezultatu dla kolejnych lat po rozliczeniu projektu.
  3. Zasady monitorowania realizacji projektów i osiąganych wskaźników produktu i rezultatu przez Beneficjenta działania: Wdrażanie lokalnych strategii rezultatu - (pobierz)

   W przypadku pytań dotyczących ankiet prosimy o kontakt z biurem Fundacji Biebrzańskiej – tel. (85) 71-28-307.  

  Jednocześnie przypominamy, iż Beneficjenci działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” mają obowiązek składania ankiet monitorujących do Urzędu Marszałkowskiego (w przypadku Małych projektów oraz Odnowy i rozwoju wsi) oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej). Szczegóły znajdują się w poszczególnych zakładkach dotyczących powyższych działań oraz na stronach internetowych Instytucji Wdrażających.

 • Rozliczanie projektów - "Małe projekty" wniosek o płatność - wersja 8z obowiązuje od 05.05.2014r. i wersje wcześniejsze i SPRAWOZDANIE

  Wniosek o płatność:

  Wersja 8z - dokumenty obowiązujące dla wniosków o płatność składanych od 5 maja 2014 roku - nowa wersja

  W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

  Uwaga! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549-607) zmianie uległy m.in. regulacje w zakresie konieczności zapewnienia publikacji danych Beneficjentów pomocy.

  W związku z powyższym wszyscy Beneficjenci, którzy nie złożyli oświadczenia ubiegając się o przyznanie pomocy, zobowiązani są do złożenia z wnioskiem o płatność dodatkowego załącznika Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

  .

  Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji (dla wer. 4z i późniejszych WoPP) formularz dla beneficjentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy według wersji 4z lub późniejszych

  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji
  Wersja 7z - dokumenty obowiązujące od 15 maja 2013 roku 

  W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

  Uwaga! W dniu 24.04.2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, poprawiony m.in. w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy.

  Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów. Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.

  Uwaga! W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549-607) zmianie uległy m.in. regulacje w zakresie konieczności zapewnienia publikacji danych Beneficjentów pomocy.

  W związku z powyższym wszyscy Beneficjenci, którzy nie złożyli oświadczenia ubiegając się o przyznanie pomocy, zobowiązani są do złożenia z wnioskiem o płatność dodatkowego załącznika Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

  Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji (dla wer. 4z i późniejszych WoPP) formularz dla beneficjentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy według wersji 4z lub późniejszych

  Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji


 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji
  Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji <pobierz plik>
 • Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański