x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

Leader + w Polsce

Inicjatywa LEADER+ stanowi kontynuację i rozwinięcie programu LEADER II z lat 1994-1999. LEADER+ w oparciu o współpracę na poziomie regionalnym i ponadnarodowym wspomaga wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich.

"Pilotażowy Program LEADER +" realizowany był w latach 2004 - 2006. Zgodnie z zasadą n+2, umowy zawarte z beneficjentami mogły być zrealizowane do 2008r. Instytucją Zarządzającą Programem, czyli przygotowującą i nadzorującą Program oraz zatwierdzającą rozdział środków, jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego wspiera Komitet Monitorujący i Komitet Sterujący Sektorowego Programu Operacyjnego. Instytucja wdrażająca PPL+ nosi nazwę Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Beneficjentem końcowym, czyli instytucją wypłacającą środki beneficjentom Programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W Polsce struktura LEADER-a+ jest nieco inna niż w krajach "15". Ponieważ nie zastosowano podziału Programu na Działania, lecz podział na Schematy.


W tej chwili Polska realizuje program Leader na lata 2007-2013. Jego wdrażaniem zajmuje się aktualnie Urząd Marszałkowski właściwy dla danego województwa. Płatnikiem jest również ARiMR.

Celem osi 4 Leader jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem. W dłuższej perspektywie czasowej realizacja osi 4 przyczyni się do osiągnięcia celów osi 3. Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania. Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. Aby lokalna społeczność mogła skorzystać z dobrodziejstw podejścia Leader, na danym obszarze musi funkcjonować LGD wybrana przez Samorząd Województwa do realizacji opracowanej przez nią LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju.

W ramach podejścia Leader będzie również wspierana działalność lokalnych grup działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy. W ramach osi 4 Leader realizowane są trzy działania:

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (Wdrażanie LSR)

a. Odnowa i rozwój wsi

b. Małe projekty

d. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie 421 "Wdrażanie projektów współpracy" (Projekty współpracy)

Działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"

Lokalna Grupa Działania to ...
związek partnerów publicznych i prywatnych, którzy wspólnie planują i podejmują innowacyjne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
  1. Lokalna Grupa Działania musi posiadać osobowość prawną w postaci stowarzyszenia, związku stowarzyszeń bądź fundacji.
  2. Członkiem / partnerem Lokalnej Grupy Działania może zostać każdy (osoba fizyczna lub prawna). W organie decyzyjnym udział osobowy przedstawicieli sektora społeczno-gospodarczego nie może być niższy od 50%.
  3. Lokalna Grupa Działania funkcjonuje na obszarze o liczbie ludności od 10 000 do 100 000 mieszkańców.
  4. Lokalna Grupa Działania podejmuje decyzje w sprawie wyboru wniosków zgodnych z LSR.