x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

"Odnowa i rozwój wsi" - nabór wniosków: 20.12.2012 r. - 18.01.2013 r.
2012-12-04

Fundacja Biebrzańska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

"Odnowa i rozwój wsi"
(limit dostępnych środków - 1.156.981,00 zł);

  1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  od 20 grudnia 2012 r. do 18 stycznia 2013 r.   
  2. Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska, przy ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.
  3. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska.

Wnioski należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia) wraz z wersją elektroniczną. Trzeci egzemplarz wniosku po poświadczeniu wpływu zostanie zwrócony Wnioskodawcy.

Wniosek należy sporządzić na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju":

Formularz wniosku 5z   <pobierz> (aktywny formularz wniosku) 

Instrukcja do wniosku <pobierz>,

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Acrobat Reader'a w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

Powyższe formularze są również dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.wrotapodlasia.pl oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

.

BARDZO WAŻNE!

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (wykaz dokumentów: <pobierz>) niezbędne do wyboru projektu do realizacji w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - "Odnowa i rozwój wsi” przez Lokalną Grupę Działania Fundacja Biebrzańska:

  1. OPIS OPERACJI niezbędny do jej oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru pobierz plik
  2. OŚWIADCZENIE PARTNERA WNIOSKODAWCY deklarującego partnerstwo w projekcie (jeśli dotyczy) – oryginał pobierz.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku koniecznie prosimy o zapoznanie się z:

  1. Wewnętrzną instrukcją FB <pobierz>
  2. Lokalnymi kryteriami oceny zgodności operacji z LSR <pobierz>, które będą podstawą wyboru projektów do dofinansowania przez LGD Fundacja Biebrzańska
  3. Kartą oceny zgodności z LSR <pobierz>.
  4. Lokalną Strategią Rozwoju <pobierz>.

Aby wniosek został wybrany do finansowania musi zostać uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i uzyskać min. 45,6 pkt (40% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru). O kolejności na liście projektów wybranych do finansowania będzie decydowała uzyskana punktacja.