x
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter.Na Twój adres będą wysyłane informacje o najnowsyzch konkursach i projektach

"Małe projekty" nabór wniosków: 28.04.2014r. - 13.05.2014r.
2014-04-11

Fundacja Biebrzańska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
dla "MAŁYCH PROJEKTÓW", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 


nr konkursu: FB/VIII/MP/2014 1. Limit dostępnych środków: 259.543,84 zł
 2. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:  od 28 kwietnia 2014 r. do 13 maja 2014 r.   
 3. Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska,  ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.
 4. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Wnioski składane drogą elektroniczną lub wysyłane pocztą nie będą podlegały ocenie. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska. 

Wnioski należy złożyć w 2 egzemplarzach  wraz z wersją elektroniczną. Trzeci egzemplarz wniosku po poświadczeniu wpływu zostanie zwrócony Wnioskodawcy. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii; potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz opatrzone jest pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

Wniosek należy sporządzić na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe projekty" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju":

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Acrobat Reader'a w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.


Formularz wniosku 7z  <pobierz>  (aktywny formularz wniosku) 

Instrukcja do wniosku <pobierz>,


Załączniki do wniosku:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz plik Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

Powyższe formularze są również dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: http://www.prow.wrotapodlasia.pl oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl 

BARDZO WAŻNE!

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (wykaz dokumentów: <pobierz>) niezbędne do wyboru projektu do realizacji w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów” przez Lokalną Grupę Działania Fundacja Biebrzańska:

 1. OPIS OPERACJI niezbędny do jej oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru pobierz plik
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli dotyczy) – oryginał; <pobierz> – załącznik obowiązkowy w przypadku osób fizycznych.
 3. Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE PARTNERA WNIOSKODAWCY deklarującego partnerstwo w projekcie (jeśli dotyczy) – oryginał pobierz.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku koniecznie prosimy o zapoznanie się z:

 1. Lokalnymi kryteriami oceny zgodności operacji z LSR <pobierz>, które będą podstawą wyboru projektów do dofinansowania przez LGD Fundacja Biebrzańska
 2. Kartą oceny zgodności z LSR <pobierz>.
 3. Lokalną Strategią Rozwoju <pobierz>.
 4. Ogólnymi informacjami dotyczącymi powyższego działania - pobierz plik (pdf) 
 5. Opisem przedsięwzięć w kontekście realizacji LSR - pobierz

Aby wniosek został wybrany do finansowania musi zostać uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i uzyskać min. 31,6 pkt (40% maksymalnej liczby punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru). O kolejności na liście projektów wybranych do finansowania będzie decydowała uzyskana punktacja.

Przypominamy, że wszystkie projekty muszą być zrealizowane i złożone wnioski o płatność do końca 2014 roku

Zalecamy również zapoznanie się z:

 1. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.08.138.868 z późn. zm.) - pobierz plik 
 2. Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - pobierz plik